Kvalitet i Povoljne Cene
Nudimo jedinstveno povoljne cene a izuzetno kvalitetnu PVC i ALU stolariju.
Pokrivamo celu Srbiju
Pokrivamo celu Srbiju te nam upite za cenu možete slati iz bilo kog grada. Stižemo da Vas.
Iskustvo i Poverenje
Veliki broj ugrađene stolarije i zadovoljnih klijenata i višegodišnje iskustvo.

Najkraći Rokovi
Poštujemo dogovorene rokove i dinamiku radova. Slušamo Vaše želje.
Servis i Održavanje
Uslužno vršimo prepravke i popravke PVC i ALU stolarije gde je to moguće.
Pozovite nas
Kontaktirajte nas za više informacija. Telefoni: +(381) 22 311 140 i +(381) 63 296 410

PVC Stolarija

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PVC PROZORA i VRATA

Savremena koncepcija prozorskih profila omogućava oblikovanje raznih tipova prozora i vrata sa brojnim varijantama tipova krila, zahvaljujući uskim vidnim površinama, markantnim zakošenjima i mekim zaobljenjima svih vidljivih ivica prozora i vrata, čime se zadovoljavaju visoki esteski i sigurnosni kriterijumi:

- Kompaktna celina obzirom da su spojevi na prozoru-vratima zavareni

- Otpornost na vremenske uticaje vlagu,vetar i,sve vrste hemikalija, gasove i UV zrake

- Toplotna izolacija po najnovijim propisima o uštedi energije EnEV čijom se primenom štedi 30% toplotne energije, uz smanjenje ispuštanja ugljen - dioksida za 25%

- Zvučna izolacija smanjuje buku za vrednost ekvivalentnog nivoa buke 40 (db) prva klasa po zvučnosti

- Zaštita od požara (PVC profil teško je zapaljiv u požaru, ne prenosi vatru, deformiše se od temperature)

- Mali troškovi održavanja, čišćenje vlažnom krpom i sredstvima za pranje, bez upotrebe abrazivnih sredstava

- Dugotrajnost, bez promene boje i geometrije profila

- Ekološki i reciklirajući sa stanovišta ekologije PVC-a je 100% bezbedan, reciklažom dobijamo material koji koristimo za koekstrudiranje

PVC prozori - varta proizvode se od šest grupa materijala, njihov uticaj na kvalitet i cenu prozora - vrata je različit. U kratkom izlaganju pokušaćemo da ove dileme razjasnimo:

1. PVC profil

2. Dihtung - zaptivač

3. Čelična armatura

4. Polužni mehanizam - okov

5. Staklo

6. Zavrtnji

PVC PROFIL SALAMANDER

PVC profil predstavlja najvažniju grupu materijala, Ostale grupe materijala su u funkciji PVC profila. Prema geometrija PVC profila definisane su funkcije i dimenzije ostalih grupa. PVC profil obezbeđuju funkcionalnost i estetski izgled PVC prozora i vrata.

Opšte karakteristike PVC profila

Ekstrudiranje PVC profila je autentična Nemačka tehnologija, koja se uspešno primenjuje i usavršava već 55 godina. PVC je skraćenica od polivinilhlorida i predstavlja proizvod petrohemijske industrije, pripada tipu polimera. Mešajući se sa puniocima - modifikatorima koji određuju kvalitet i svojstva, dobija se kunststoff - veštački materijal u obliku granulata (cilindričnog ili sočivastog oblika) koji se uz pomoć dvopužnog ekstrudera oblikuje u PVC profile. Za kunststoff - veštački materijal vezane su mnoge nedoumice koje se tiču njegove štetnosti i ekološke neispravnosti. Nedoumice se odnose na punioce - modifikatore kao što su: barijum, kadmijum, kalaj, olovo, kalcijum - karbonat, cink i elastomeri. Međutim ovi punioci - modifikatori čine samo 1% ukupne mase kunststoff - veštačkog materijala od koga se ekstrudiraju PVC profili. Zato je i „štetnost“ koja se pominje u vezi PVC prozora i vrata u praksi praktično nemerljiva.

Krakteristike PVC profila Salamander:

gustina DIN 53 479 1,46g/cm²

zatezna čvrstoća DIN 53 455 45 N/mm²

modul elastičnosti DIN 53 457 >2500 N/mm²

tvrdoća (kuglica) DIN 53 456 130 N/mm2

upijanje vode za 96 časova DIN 53 459 8 mg/cm2

temperatura omekšavanja DIN 53 460 80ºC

koeficijent linearnog širenja 7x10K

koeficijent toplotne provodljivosti 0,16W/m2K

Sistemi SALAMANDER profila

Kompanija SALAMANDER u svom vlasništvu poseduje sertifikate ift - Institut fϋr Fenstertechnikne iz Rosenheima, najpriznatiji iz te oblasti u Evropi. Četiri prozorska - balkon vrata, jedan ulaznih vrata i roletni sa preko 80 PVC profila u beloj i teksturi boje drveta. Odnos cene i kvaliteta za ponuđene profille su ujednačeni.

Najviše dilema oko kvaliteta i cene prozora odnosi se na PVC profile. Kvalitet PVC profila meri se:

1. Hemijskim sastavom kunststoff-a veštačkog materijala. Ispravan odnos polivinilhlorida i punioca - modifikatora daju osam (gustina,zatezna čvrstoća, modul elastičnosti, tvrdoća, upijanje vode, temperatura omekšavanja, koeficijent linearnog širenja i koeficijent toplotne provodljivosti) bitnih karakteristika PVC profila, koje garantuju: postojanu boju, čvrstoću, žilavost i topljivost kojom se obezbeđuje kvalitetan var, koji “čuva prozor”.

2. Debljinom spoljašnjih zidova profila moraju da zadovolje standard o klasi profila RAL-GZ 716/1 koji deli profile na klasu: A - debljina spoljnjeg zida profila veće 2,8 mm B - debljina spoljnjeg profila zida manje 2,8 mm. Na osnovu ovog standarda imamo potrebnu težinu profila. Svi zidovi profila imaju dovoljnu debljinu, koja daje krutost profilu.

3. Širinom profila - brojem dihtunga i komora odnos širine profila i broja komora mora biti srazmeran. Ne može mala širina profila, a veliki broj komora. U tom slučaju komore imaju malu širinu, pa će koeficijent toplotne provodljivosti biti veliki. Na smanjenje koeficijenta toplotne provodljivosti utiče i broj dihtunga.

Zaključak: Ako želimo da nam PVC profil ispuni sve nabrojane zahteve on NE MOŽE BITI JEFTIN. Isključivanjem nabrojanih zahteva dobijamo jeftin PVC profil ali NEMA KVALITETA

SALAMANDER PROFILI: poseduje sve gore nabrojane karakeristike i zadovoljava sve nabrojane stanarde

SALAMANDER SERIJA - STREAMLINE

SALAMANDER SERIJA - 3D

SALAMANDER SERIJA - BLU EVOLUTION

DIHTUNG ZAPTIVAČI SALAMANDER

Dihtung - zaptivač kod većine PVC profila predstavlja sastavni deo PVC profila, gde se u završnoj fazi ekstrudiranja “ušnira” dihtung - zaptivač. Ovim tehničkim rešenjem podiže se kvalitet postavljanja dihtunga - zaptivača i smanjuje vreme izrade PVC prozora i vata.

Usvojene karakteristike materijala po DIN 7863, obezbeđuju hemijske i mehaničke osobine dihtung - zaptivača. Svako odstupanje umanjuje osnovnu funkciju dihtung - zaptivača, trajno - elastično prianjanje između krila i rama PVC profila, kao zaštita od prodora vode, prašine,buke hladnoće i vetra. Osim karakteristike materijala i konstrukcija ima značajnu ulogu u osnovnoj funkciji dihtung - zaptivača. Konstrukcija dihtung - zaptivača otvorenog poprečnog preseka “banana” loše je rešenje, jer kod kontaktnog pritiska između krila i rama PVC profila, površina dodira je mala - nedovoljna. Osim toga, zbog vode, kondenza i temperature mržnjenja, kod otvornog preseka dihtung - zaptivača dolazi do gubitka elastičnosti tj. lošeg prijanjanja između krila i rama PVC profila. Bolja konstrukcija dihtung - zaptivača ima zatvoren presek “creva”, gde je prodor vode i kondeza nemoguć, kod mržnjenja imamo aktivan “trajno elastičan” dihtung - zaptivač, Osim toga kod kontaktnog pritiska, zbog većeg preseka dihtung - zapivača imamo veliku - dovoljnu površinu naleganja krila i rama PVC profila.

POLUŽNI MEHANIZAM - OKOV

Okov predstavlja veoma važnu i odgovornu grupu od koje u najvećoj meri zavisi funkcionalnost i estetski Izgled prozora - vrata. Proizvođači okova uvođenjem EURO žljeba za PVC prozore omogućili su primenu okova za većinu PVC profila. Tipski - namenski okov osnov je svake građevinske stolarije (prozori - vrata) sa zadatkom da izvrši funkciju otvaranja i zatvaranja pokretnih delova (krila) prozora i vrata u odnosu na nepokretne delove (ram). Ovaj zadatak ostvaruje se skupom raznih delova: šarke, zatvarači, makaze, prenosnici i prihvatnici koji čine polužni mehanizam za otvaranje i zatvaranje. Način pomeranja krila prozora ili vrata u odnosu na njihov ram, određuje tipove otvaranja:

1. Okretno, otvaranje oko krajnje vertikalne ose primenjuje se kod jednokrilnih i dvokrilnih PVC prozora - vrata otvaranje spolja ili na unutra. Ovo je najrasprostranjeniji način otvaranja. Okov se bira, pored estetskog izgleda i prema moći nošenja težine pokretnog krila.

2. Nagibno - kip otvaranje oko donje horizontalne ose ”ventus” primenjuje se kod jednokrilnih PVC prozora, a otvara se spolja ili na unutra. Prozori koji služe isključivo za ventilaciju jer se delimično otvaraju.

3. Okretno/nagibno - kip,otvaranje je kombinacija oko vertikalne i horizontalne ose. Primenjuje se za jednokrilne i dvokrilne PVC prozore - vrata. Ostvaruje najbolji kontakt između krila i rama, zato je najčešći način otvaranja. Okov se bira, pored estetskog izgleda i prema moći nošenja težine pokretnog krila.

4. Klizno – šiber, veoma praktično otvaranje koristi se za jednokrilne i dvokrilne PVC prozore i vrata. Ne zauzima površinu u prostoriji potrebnu za otvaranje. Uz pomoć specijalne konstrukcije PVC profila krila i rama, krilo se horizontalno pomera po ramu. Površina dodira pokrenog krila i rama mesto je gde može doći do blokiranja kretanja i prodora vazduha u prostoriju. Zabravljivanje između pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača.

5. Uskočno - klizno veoma praktično otvaranje koristi se za jednokrilne PVC prozore i vrata. Ne zauzima površinu u prostoriji potrebnu za otvaranje. Otvaranje - otklop iz rama vrši se pomoću dva para jakih i kvalitetnih čeličnih makaza, koje se nalaze na kolicima pričvršćenim za pokretno krilo, čije kretanje omogućavaju gornja i donja šina pričvršćene za ram prozora - vrata. Širina klizno - uskočnog krila ograničena je dužinom šina. Zabravljivanje - kip između pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača.

6. Segmentno - harmonika, veoma praktično otvaranje oslobađa kompletan otvor. Dodatna konstrukcija PVC profila krila omogućava da se ona kao segmenti slažu na levu ili desnu stranu rama vrata. Otvaranje - otklop iz rama vrši se pomoću dva para jakih i kvalitetnih čeličnih makaza, koje se nalaze na kolicima pričvršćenim za segmentna - krila, čije kretanje omogućavaju gornja i donja šina pričvršćene za ram prozora - vrata. Zabravljivanje između pokretnog krila i rama obavlja se pomoću zatvarača.

Ispitivanje kvaliteta okova po nalogu proizvođača obavljaju nezavisni instituti RAL (Reichshus Ausschuss Lifeberdingungen). Ispitivanje za okretno/nagibno - kip se sastoji iz četiri testa:

1. Test trajnosti sastoji se od 60.000 kretanja ručice otvoreno - zatvoreno

2. Test otvaranja za 90° 5.000 otvaranja zatvaranja od 0 - položaja krila do položaja od 90°

3. Test dodatnog opterećenja otvoreno krilo za 90° optereti se težinom od 100 kg u trajanju od 5 min.

4. Test na udar krila o prepreku simulacija udara krila u slučaju promaje. Na oslonjeno krilo o prepreku dodatnom silom pokušava se izvaljivanje iz šarke tri puta

Okov koji je zadovoljio sve ove testove dobija tzv.markicu kvaliteta sa natpisom RAL

Staklo

Staklo koje se nalazi u PVC prozorima - vratima jedini je poznati providni građevinski material koji se može koristiti.Trebalo bi da zadovolji, maksimalnu propusnost (transmisiju) sunčeve svetlosti, termičku izolaciju i reprodukciju boja. Od velikog broja različitih vrsta stakala za različitu namenu,predstavićemo najčešća vrsta stakla ugrađena u PVC prozore - varta, opisati njihove tehničke karakteristika kako bi sami mogli odlučiti koja vam vrsta stakla najviše odgovara.

Opšte karakteristike Izo - stakla

Toplotna energija uvek se kreće u pravcu od toplog ka hladnijem pa tako i u slučaju stakla. Poboljšanjem izolatorskih sposobnosti stakla smanjićemo nepotrebno i skupo rasipanje energije. Izo - staklo (dvostruko, trostruko staklo) sastoji se iz dve ili više staklenih površina, između kojih se nalazi vazdušni sloj. Ova stakla se razlikuju po debljini (od 20 mm do 36 mm). Npr. 4+12+4 mm znači da je spoljna staklena ploča debljine 4 mm, vazdušni prostor 12 mm, a unutarnje staklo 4 mm. Ovom strukturom dobijamo koeficijent toplotne provodljivosti Ug=2,5-2.7W/m²K . Prostor između stakala može biti ispunjen “teškim” gasovima poput argona, kriptona, xsenona, smeše SF6 koji doprinose povećanju koeficijenta toplotne provodljivosti Ug za 10-15% . Takođe se razlkuju i po vrsti stakla, kao i obradi. Znači, spoljnje staklo može biti kaljeno, a unutarnje obično. IZO stakla se najčešće upotrebljavaju za prozore i vrata privatnih kuća i objekata, vila, poslovnih prostora, izloga trgovina, škola, bolnica, bazena, zimskih bašti itd. Ljudi imaju često pogrešno mišljenje o IZO staklu, tj. da je to "vakum" staklo, što nije tačno jer kad bi vakum pumpom izvukli vazduh, a ne bi međuprostor napunili drugim gasom dobili bi delimicno konkavna stakla.

Razlika temperature površine stakla i sobne temperature smanjuje se primenom dvoslojnog izolacionog stakla, pa je u tom smislu moguće korišćenje radnog prostora u neposrednoj blizini prozora, jer ne dolazi do neprijatnog strujanja vazduha u smislu toplo - hladno i pojave kondeza.

Razlika temperature površine stakla i sobne temperature još više se smanjuje se primenom troslojnog izolacionog stakla, pa je u tom smislu još povoljnije korišćenje radnog prostora.

Prolaz toplote kroz Izo - staklo određen je: λs i λu - koeficijentima prelaza toplote sa vazduha na staklo i sa stkla na vazduh, λst=0,8W/m2 koeficijent toplotne provodljivosti stakla, λv - koeficijent provodljivosti toplote kroz vazdušni međuprostor - konvekcija. Ovaj koeficijent vezan je za veličinu međuprostora dva stakla. Manji međuprostor sporije kretanje i obrnuto. Analizom ovih činjenica postaje jasno da se povećanjem međuprostora preko 16 mm, zbog pojave konvekcije (strujanja) gubi uticaj slabe provodljivosti vazduha, koja je karakteristična za slojeve vazduha sa međuprostorom do 6 mm. Zbog toga je neekonomično proizvoditi Izo - stakla sa međuprostorom većim od 16 mm.

Izo - staklo Low-e()

Low-e zaštita (niska emisija) predstavlja pirolitičku zaštitu (toplo razlivanje manganovog oksida)

- hard - coating, za vreme procesa proizvodnje stakla na površinu float - stakla nanosi se tanak “tvrdi” zaštitni sloj metal - oksida. Staklene ploče koje su tretirane ovim postupkom imaju površinu postojanu na ogrebotine. One se mogu obraditi i termički, a da se pri tome ne uništava vatrootporni sloj.

- sputtering/soft - coating, postupkom katodnih zraka naknadno posle procesa proizvodnje nanosi se više slojeva metal - oksida u visoko vakuumiranom postrojenju. Slojevi nastali ovim postupkom “meki” moraju se u najkraćem vremenu preraditi u izolacijske ili višeslojne staklene ploče, kako bi se zaštita sačuvala od atmosverskog delovanja.

Oba postupka propuštaju kratkotalasno zračenje i reflektuju dugotalasno infracrvenozračenje. Ug - topotna provodljvost jednostavne staklene ploče postupkom low-e zaštite se smanjuju upola. Zaštita se koristi tako da stakla niske emisije deo toplote vraćaju nazad ka izvoru iz kojega dolaze. Istovremeno nisko emisiona stakla minimalno deluju na sunčevo zračenje i dozvoljavaju dobitke sunčeve energije.

Približni neutralni zaštitni premazi variraju u pogledu boje već prema proizvodu između zelenkaste, plavičaste i sivkaste. Kod proizvodnje Izo - stakla metalni premaz se nalazi u "unutrašnjoj" strani Izo - stakla. Koeficijent toplotne provodljivosti ako je međuprostor punjen gasom argonom, Ug=1.1W/m²K. Punjenje međuprostora “težim” gasom npr. kriptonom koeficijent toplotne provodljivosti Ug=1.0W/m²K. Međuprostor punjen xenonom i SF6 gasom spušta koeficijent toplotne provodljivosti na svega Ug=0,8W/m².

TEMPERATURE

Kako znati da li je i kako ugrađeno Low-E staklo? Kod običnog stakla, ako upalite upaljač, plamen će biti žut ili žućkast, a kod Low-e stakla plamen će biti ljubičasto - plavkast!

Rezultati merenja temperature na površini unutrašnjeg stakla uz uslov spoljašnje temperature -10 °C i unutrašnje +20°C.

Prvi uzorak dvoslojno Izo - flot staklo (4+16+4), međuprostor punjen vazduhom Ug=2,5(W)/m²K. Drugi uzorak dvoslojno Izo - low-e staklo (4+16A+4LE) prvo flot, drugo low-e (zaštita na "unutrašnjoj" strani Izo- stakla), međuprostor punjen argonom Ug=1,1(W/m²K). Treći uzorak troslojno Izo - low-e staklo (4+12A+4LE+12A+4LE) prvo flot,drugo i treće low-e (zaštita na "unutrašnje" strane Izo- stakla), oba međuprostora punjena argonom Ug=0,8W/m²K).

Merenja jasno ukazuju na veliki uticaj:

- low-e (niska emisija) zaštita stakla

- višeslojnosti stakla

- punjenja međuprostora “teškim” gasom Argonom

- na koeficijent toplotne provodljivosti Ug (W/m²K), koji je smanjen - poboljšan za 120% odnosno 220% u odnosu na Izo - flot staklo (4+16+4) koje se kod nas uglavnom ugrađuje u PVC prozore i vrata.

Stakla za zvučnu izolaciju

Za zaštitu od buke nije dovoljno samo izabrati stakla za zvučnu izolaciju, već moramo dobro razmisliti o celom prozoru - vratima u koji je ugrađeno staklo i njegove spojeve sa zidom. Izborom Izo - stakla punjenog “teškim” gasom, postiže se smanjenje zvučnog pritiska u međuprostoru, jer su talasi savijanja stakla, koje je izloženo zvuku, kraći od onih koji se javljaju u gasu koji se nalazi u međuprostoru izo - stakla umesto vazduha. Navedeno rešenje isključivo zavisi od načina ugradnje, tj. ostvarivanja što boljeg zaptivanja između stakla i rama. Postojanje i najmanjeg otvora sitne pukotine dovodi do stvaranja “zvučnog mosta” koji omogućuje da zvuk neželjeno procuri u prostor koji mi želimo da zvučno zaštitimo. Za izvođenje veze izmđju građevinskog otvora i prozorskog rama primenjuje se trajno elastična zaptivna masa. Koeficijent određivanja zvučne izolacije Rw iskazuje se u decibelima (dB).

Podatak o Rw=34dB za staklo znači da će takvo staklo smanjiti “uhapsiti” buku za Rw=34dB, a ne kako mnogi misle da staklo propušta Rw=34dB. Npr. ako je objekat ili stan uz prometnu ulicu, gde nivo buke iznosi Rw=80dB. Ako ugradimo Izo - staklo sa Rw=34dB, znači da će nam nivo buke u prostoru biti Rw=46dB. Što je potpuno prihvatljivo, jer je dopustiva buka danju oko Rw=50dB.

Međutim ako izvor buke stvara daleko više od Rw=80dB tada moramo razmisliti o ugradnji Izo - stakla punjena “teškim” gasom. Povećanjem buke smanjuje se elastičnost stakla, logčno je da su laminirana stakla ili lamistal stakla bolji zvučni izolator zbog PVB folije između dva stakla nego obična stakla iste debljine.

Zavrtnji

Kod vijaka za stolariju je najbitnie,je da se koriste određeni tipski visoko - kvalitetni zavrtnji i ankeri za učvršćivanje (fiksiranje) prozora/vrata.

Staklo

PVC Prozori

PVC ili polivinil hlorid je sintetički materijal. Dobijen je iz prirodnih sirovina nafte i soli. Prednost PVC-a je ta što se nafta i natrujum hlorid vežu tako da se hemijskim procesima omogućava njihovo raščlanjivanje, a to utiče na ponovnu obradu i proizvodnju.

PVC prozori imaju malo negativnih karakteristika, a jedna od njih je što su ograničeni u dimenzijama. Razlog tome je statičko opterećenje koje PVC stolarija može da podnese. Neophodno je ojačavati PVC prozore čeličnim profilima zbog njihovih širokih ramova i krila.

Da bi PVC prozor bio dobar nisu bitni samo profil, staklo i okov, već mora da se povede računa i o samoj izradi kojoj treba posvetiti puno pažnje i voditi računa o svakom detalju. Potrebno je kvalitetno osmisliti prozor za određeni prostor za koji je sam prozor i namenjen. Osmišljavanje podrazumeva odluke o tome da li je prozor jednokrilni, dvokrilni ili trokrilni, kao i da li je levi ili desni, i ostalo. Takođe je jako bitno uzimanje adekvatnih mera na samom prozoru ili prilagođavanje novog prozora već postojećem otvoru.

PVC prozore treba praviti od kvalitetnog materijala i treba pratiti instrukcije od proizvođača profila. Zatim, završna obrada nije ništa manje bitna, a podrazumeva obradu ivica oko prozora i ako se ne uradi adekvatno može da poremeti funkcionalnost PVC prozora.

PVC Prozori su karakteristični po svom kvalitetu i dugom veku trajanja, lako se održavaju i čiste, i modernog su dizajna.

Prednosti PVC Prozora su sledeće:

- ušteda energije i toplotne izolacije

- značajne novčane uštede u odnosu na drvo

- lako održavanje

- izdržljivost

- izuzetan ekološki uticaj.

Pvc prozori

PVC Vrata

Ukoliko se odlučite za PVC vrata u Vašem domu, nećete imati problema sa njihovom funkcionalnošću. Dok kod drvenih vrata dolazi do problema zatvaranja vrata silom i podupiranja istih zbog upijanja vlage, kod PVC vrata taj problem ne postoji, jer su ona u potpunosti otporna na uticaj vlage. Vrata ne trule, ne blede i ne rđaju. Takođe za one koji se odluče za balkonska vrata pored mora biće sigurni, jer slana voda ne može da ih ošteti.

Osobine PVC vrata:

- izvanredna termička i zvučna izolacija

- kvalitetne statičke performanse i nemogućnost deformacije materijala

- besprekorno dihtovanje

- otpornost na temperature, pa i fizičke promene vrata

- povećan stepen protivpožarne zaštite

- postojanost i dugotrajnost

- moderna konstrukcija koja je jednostavna za održavanje

PVC vrata

PVC Profili

PVC PROFIL SALAMANDER

PVC profil predstavlja najvažniju grupu materijala, Ostale grupe materijala su u funkciji PVC profila. Prema geometriji PVC profila definisane su funkcije i dimenzije ostalih grupa. PVC profili obezbeđuju funkcionalnost i estetski izgled PVC prozora i vrata.

Opšte karakteristike PVC profila

Ekstrudiranje PVC profila je autentična Nemačka tehnologija, koja se uspešno primenjuje i usavršava već 55 godina.

PVC je skraćenica od polivinilhlorida i predstavlja proizvod petrohemijske industrije, pripada tipu polimera. Mešajući se sa puniocima - modifikatorima koji određuju kvalitet i svojstva, dobija se kunststoff - veštački materijal u obliku granulata (cilindričnog ili sočivastog oblika) koji se uz pomoć dvopužnog ekstrudera oblikuje u PVC profile. Za kunststoff - veštački materijal vezane su mnoge nedoumice koje se tiču njegove štetnosti i ekološke neispravnosti. Nedoumice se odnose na punioce - modifikatore kao što su: barijum, kadmijum, kalaj, olovo, kalcijum - karbonat, cink i elastomeri. Međutim ovi punioci - modifikatori čine samo 1% ukupne mase kunststoff - veštačkog materijala od koga se ekstrudiraju PVC profili. Zato je i „štetnost“ koja se pominje u vezi PVC prozora i vrata u praksi praktično nemerljiva.

Krakteristike PVC profila Salamander:

- gustina DIN 53 479 1,46g/cm²

- zatezna čvrstoća DIN 53 455 45 N/mm²

- modul elastičnosti DIN 53 457 >2500 N/mm²

- tvrdoća (kuglica) DIN 53 456 130 N/mm2

- upijanje vode za 96 časova DIN 53 459 8 mg/cm2

- temperatura omekšavanja DIN 53 460 80ºC

- koeficijent linearnog širenja 7x10K

- koeficijent toplotne provodljivosti 0,16W/m2K

Sistemi SALAMANDER profila

Kompanija SALAMANDER u svom vlasništvu poseduje sertifikate ift - Institut fϋr Fenstertechnikne iz Rosenheima, najpriznatiji iz te oblasti u Evropi. Četiri prozorska - balkon vrata, jedan ulaznih vrata i roletni sa preko 80 PVC profila u beloj i teksturi boje drveta. Odnos cene i kvaliteta za ponuđene profille su ujednačeni.

Najviše dilema oko kvaliteta i cene prozora odnosi se na PVC profile. Kvalitet PVC profila meri se:

1. Hemijskim sastavom kunststoff-a veštačkog materijala. Ispravan odnos polivinilhlorida i punioca - modifikatora daju osam (gustina, zatezna čvrstoća, modul elastičnosti, tvrdoća, upijanje vode, temperatura omekšavanja,koeficijent linearnog širenja i koeficijent toplotne provodljivosti) bitnih karakteristika PVC profila, koje garantuju: postojanu boju, čvrstoću, žilavost i topljivost kojom se obezbeđuje kvalitetan var, koji “čuva prozor”.

2. Debljinom spoljašnjih zidova profila moraju da zadovolje standard o klasi profila RAL-GZ 716/1 koji deli profile na klasu: A - debljina spoljnjeg zida profila veće 2,8 mm B - debljina spoljnjeg profila zida manje 2,8 mm. Na osnovu ovog standarda imamo potrebnu težinu profila. Svi zidovi profila imaju dovoljnu debljinu, koja daje krutost profilu.

3. Širinom profila, brojem dihtunga i komora odnos širine profila i broja komora mora biti srazmeran. Ne može mala širina profila, a veliki broj komora. U tom slučaju komore imaju malu širinu, pa će koeficijent toplotne provodljivosti biti veliki. Na smanjenje koeficijenta toplotne provodljivosti utiče i broj dihtunga.

ZAKLJUČAK: Ako želimo da nam PVC profil ispuni sve nabrojane zahteve on NE MOŽE BITI JEFTIN. Isključivanjem nabrojanih zahteva dobijamo jeftin PVC profil ali NEMA KVALITETA

SALAMANDER PROFILI: poseduje sve gore nabrojane karakeristike i zadovoljava sve nabrojane stanarde

SALAMANDER SERIJA - STREAMLINE

SALAMANDER SERIJA - 3D

SALAMANDER SERIJA - BLU EVOLUTION

DIHTUNG ZAPTIVAČI SALAMANDER

Dihtung - zaptivač kod većine PVC profila predstavlja sastavni deo PVC profila, gde se u završnoj fazi ekstrudiranja “ušnira” dihtung - zaptivač. Ovim tehničkim rešenjem podiže se kvalitet postavljanja dihtunga - zaptivača i smanjuje vreme izrade PVC prozora i vrata.

Usvojene karakteristike materijala po DIN 7863, obezbeđuju hemijske i mehaničke osobine dihtung - zaptivača. Svako odstupanje umanjuje osnovnu funkciju dihtung - zaptivača, trajno - elastično prianjanje između krila i rama PVC profila, kao zaštita od prodora vode, prašine, buke, hladnoće i vetra. Osim karakteristike materijala i konstrukcija ima značajnu ulogu u osnovnoj funkciji dihtung - zaptivača. Konstrukcija dihtung - zaptivača otvorenog poprečnog preseka “banana” loše je rešenje, jer kod kontaktnog pritiska između krila i rama PVC profila, površina dodira je mala - nedovoljna.Osim toga, zbog vode, kondenza i temperature mržnjenja, kod otvornog preseka dihtung - zaptivača dolazi do gubitka elastičnosti tj. lošeg prijanjanja između krila i rama PVC profila. Bolja konstrukcija dihtung - zaptivača ima zatvoren presek “creva”, gde je prodor vode i kondeza nemoguć, kod mržnjenja imamo aktivan “trajno elastičan” dihtung - zaptivač, Osim toga kod kontaktnog pritiska, zbog većeg preseka dihtung - zapivača imamo veliku - dovoljnu površinu naleganja krila i rama PVC profila.

Salamander

PONOSNI NA PORTFOLIO

Untitled-8.jpgUntitled-7.jpgUntitled-2.jpgUntitled-5.jpgUntitled-6.jpgUntitled-4.jpgUntitled-3.jpg

Novosti

Newsletter

Upišite se na našu newletter listu i pratite korisne i važne savete.
Simontal
Proizvodnja ALU i PVC stolarije.

Kontaktirajte nas

Tel: +(381) 22 311 140
Fax: +(381) 22 312 141
Mob: +(381) 63 296 410
Email: vranic1.simontal@gmail.com

Simontal
Vuka Karadžića 71, 22300 Stara Pazova

Ponedeljka do Petka: 08h do 18
Subotom: 08h do 18h